ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 2.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66
  • 276
  จุดเด่น
  • โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยชื่อบัญชีเงินฝากประจำ เเละบัญชีของกองทุนรวมจะต้องเปลี่ยนชื่อเดียวกัน เท่านั้น
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  n/a ตั้งแต่ 500,000 2.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยชื่อบัญชีเงินฝากประจำ เเละบัญชีของกองทุนรวมจะต้องเปลี่ยนชื่อเดียวกัน เท่านั้น
  3. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งเเต่ 500,000 บาทขึ้นไป สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรเเกรมเงินฝากนี้
  4. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น
  5. กรณีลูกค้าถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 2.20% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Monny Market) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด เเละบัญชีของกองทุนรวม เเละชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน โดยลูกค้าจะต้องซื้อกองทุนเเละฝากเงินภายในวันเเละสาขาเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเชน ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากประจำพิเศษ 2.20% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 500,000 บาท เเละลงทุนรวม 1,000,000 บาท ในกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee ( ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market เป็นต้น)
  7. รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วม 144 กองทุน เป็นไปตามเอกสาร Sales sheet
  8. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบเเทน เเละความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูสำคัญ (Fund Fact Sheet) สำหรับเเต่ละกองทุนได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. PAM, KSAM, ONEAM, EASTSPRING, KTAM, LHFUND, ASSETFUND, UOBAM, ABRDN, SCBAM
  9. อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 3 เดือน
  10. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้เเละรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อเเต่ละราย
  11. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมูลค่าไม่เกิน 0.20% ของยอกเงินฝากเเละเงินลงทุนรวมทั้งหมด
  12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรับรวมกับโปรโมชันอื่นๆได้ เเละไม่สามารถเเลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  13. หากยอดเงินฝากในเเต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงือนไขเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
  2. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก เป็นเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทเงินฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  3. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากนั้นเเละจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 66 ถึง 30 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ