ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน สำหรับวันแม่ 2565 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.990 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 65
  • 401
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเนื่องในโอกาสพิเศษ วันแม่ 2565 เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ให้คุณรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ 0.99% ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน สำหรับวันแม่ 2565
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 2,500,000 0.990 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  2. สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี
  3. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น 
  5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ทั้งนั้ หากชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรองรับดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วมจะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี 
  6. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรัรบดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยนี้จะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ให้ถือว่าเงินฝากประจำซีเนียร์นี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เริ่มฝากใหม่นั้น
  8. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 30,000 บาทต่อปีภาษี ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่บาทแรก 
  9. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินฝากประจำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 
  • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธธรรมดา ของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วน และถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ