ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 2.450 - 2.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66
  • 78,062
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี
  • รับดอกเบี้ยสูง 
  • มีให้เลือก 2 ระยะเวลาฝาก บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนและ 36 เดือน 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.450 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.550 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน ที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 24 งวด หรือ 36 งวดติดต่อกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยลูกค้าสามารถมีบัญชีที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทนี้ที่ต่างธนาคาร) 
  3. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตากการได้รับดอกเบี้ย
  4. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อน" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
  5. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือไม่เกิน 16,500 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน (โดยจำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท) และต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
  6. ลูกค้าฝากเงินวันที่เท่าใดก็ได้ของเดือน แต่ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง 
  7. ลูกค้านำฝากด้วยตนเองที่สาขาของธนาคาร (เงินสด หรือทำรายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็ค) หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกเดดือนได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (กำหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่ละเดือน เมื่อกำหนดวันที่หักบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวันภายหลังได้)
  8. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี คงที่ตลอดการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
  9. วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน หรือ 36 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน
  10. สำหรับบัญชีที่เปิดก่อน 10 ต.ค. 65 ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีของลูกค้า หรือลูกค้าทำการปิดบัญชีด้วยตนเองที่สาขา ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวล่ประเภทจ่ยคืนเมื่อทวงถาม โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากจริง นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันปิดบัญชี 1 วัน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  11. สำหรับบัญชีที่เปิดตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีจะถูกปิดบัญชี 
  12. ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย 
  13. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  14. การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
  15. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขดังนี้

  • ถอนเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ