ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 1.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 66
  • 22,868
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำ 12 เดือน ที่สามารถถอนเงินได้ เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาว แต่ยังต้องการคงสถาพคล่องไว้ ดอกเบี้ยสูงและยังเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสทางธุรกิจ 
  • สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ถอนบ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.450 % 0.900 % 1.450 % 0.900 % 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารให้บริการเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือนทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555
  2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อบัญชี จำกัด 1 บัญชีรับฝากเพียง 1 รายการ ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเพิ่มกี่บัญชีก็ได้ กรณีที่ผู้ฝากรายใดประสงค์จะฝากเงินในบัญชีเกินกว่า 50 ล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อน
  3. ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก
  4. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
  5. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่า เป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
  6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ในกรณีที่ถอน (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) แล้วนำกลับมาฝากคืนก่อนครบกำหนดการฝาก 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการถอนและฝากกี่ครั้งก็ตาม ธนาคารจะนับจำนวนวันที่ถอนเงินออกไปจนถึงวันที่นำเงินกลับมาฝากคืนจนครบตามจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากทุกครั้งรวมกันเป็นวันถอนสะสม เพื่อนำไปคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย หากการนำเงินกลับมาฝากคืนไม่ครบจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะยังคงถือว่าวันถอนสะสมยังคงนับเรื่อยไปจนกว่าจำนวนเงินที่นำกลับมาฝากคืนจะครบตามจำนวนเงินฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝาก

  • เมื่อรวมวันถอนสะสมไม่เกิน 60 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร
  • เมื่อรวมวันถอนสะสมเกินกว่า 60 วัน ไม่ว่าจะนำเงินกลับมาฝากคืนจนครบหรือไม่ครบจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่นำเงินกลับมาฝากคืนเลยก็ตาม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.55
  ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยธนาคารจะคำนวณให้ทุกสิ้นวันตามยอดเงินคงเหลือในขณะนั้นๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ