ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66
  • 5,665
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll เป็นบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CIMB@Work ที่ต้องการออมเงินทุกเดือน พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่สมัครใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 หรือ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  เปิดบัญชีก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CIMB@Work และต้องใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจสำหรับลูกค้า Payroll
  2. มีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
  3. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  4. สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
  5. กรณีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝากและเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
  6. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
  7. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 36 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  8. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารได้กำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
  9. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll ทุกเดือน
  10. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี + 0.25%ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
  11. กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก และกรณีเกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
  12. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ