ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.700 - 1.900 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 66
  • 49,527
  จุดเด่น
  เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ ออมสบายๆ ด้วยการนำฝากทุกเดือน ที่ให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงระยะยาว พร้อมรับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุฟรี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24, 36 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.700 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.900 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งเเต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี 
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี 

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • *กรณีใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กันตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
  2. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  3. สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
  4. กรณีบิดาและ/หรือมารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝากและเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
  5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  6. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
  7. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 36 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  8. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารได้กำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
  9. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ ใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจเป็นรายเดือน)
  10. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
  11. กรณีขาดฝาก
   - ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
   - เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
  12. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  2. ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 6 ก.พ. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ