• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 64
  • 9,730
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน และ 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 4,999,999 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 5,000,000 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 10,000,000 2.000 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 30,000,000 2.000 % - - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 2.000 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 5,000,000 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 30,000,000 2.000 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 10,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 

  ก. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป 

  • ตั้งแต่ 200,000 - 4,999,999 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  • ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 10,000,000บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

   

  ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

  ค. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท 

  • ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน
  ก.วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป
  1. อัตราดอกเบี้ย 1.50% สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำรวมกัน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจำจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  2. อัตราดอกเบี้ย 2.00% สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำรวมกัน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจำจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  3. การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต้องมีการทำรายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
  4. โดยหากเป็นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต้องไม่ทำการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจำจะครบกำหนด
  5. กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มิได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  6. ระดับความเสี่ยงการลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือ พันธบัตรที่ลงลทุน การลงทุนจะต้องได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร รายการจากการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถนับรวม
  7. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้ หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน
  8. หากปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข อย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกำหนดการฝากเงิน 3เดือนนี้ จะได้รับเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ซึ่งบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันทีหลังจากครบกำหนด

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  1. สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ("บริษัทในเครือธนาคารซิตี้แบงก์" หรือ "บริษัทฯ") ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดย
   - รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชี ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 5,000,000 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 10,000,000 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท
  2. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  3. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจำข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
  4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ยอดชำระเบี้ยประกันของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดชำระเบี้ยประกันของบัตรหลัก
  5. ยอดชำระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับการอนุมัติ และตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนำส่งกลับบริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ตลอดครบกำหนดระยะเวลาของเงินฝาก 3 เดือน
  6. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจำภายใต้ผบิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
  7. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  8. ธนาคารฯ ให้บริการ และมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
  9. ธนาคารฯ ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกัน หรือเป็นตัวแทย หรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน
  10. บริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่จัดสรรเพื่อร่วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย


  สำหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน

  ค. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  1. สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ("บริษัทในเครือธนาคารซิตี้แบงก์" หรือ "บริษัทฯ") ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดย
   - รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชี ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 5,000,000 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 10,000,000 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท
  2. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  3. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจำข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
  4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ยอดชำระเบี้ยประกันของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดชำระเบี้ยประกันของบัตรหลัก
  5. ยอดชำระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับการอนุมัติ และตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนำส่งกลับบริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ตลอดครบกำหนดระยะเวลาของเงินฝาก 6 เดือน
  6. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจำภายใต้ผบิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
  7. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ แต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  8. ธนาคารฯ ให้บริการ และมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
  9. ธนาคารฯ ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกัน หรือเป็นตัวแทย หรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน
  10. บริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่จัดสรรเพื่อร่วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคาจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที และลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ และดอกเบี้ยใดๆ สำหรับเงินฝากของลูกค้า
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ แต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ก.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ