• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 65
  • 11,178
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน และ 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 5,000,000 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 2,999,990 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 30,000,000 2.000 % - - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 2.000 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 2,999,990 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 200,000 ถึง 30,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 

  ก. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป 

  • ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  • ตั้งแต่ 200,000 - 2,999,990 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

   

  ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

  ค. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท 

  • ตั้งแต่ 200,000 - 2,999,990 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน
  ก.วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป
  1. อัตราดอกเบี้ย 1.50% สําหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจํา 3 เดือนขั้นต่ํารวมกัน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจํา 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวมและหรือพันธบัตร และเงินฝากประจําจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  2. อัตราดอกเบี้ย 2.00% สําหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-money market และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจํา 3 เดือนขั้นต่ํารวมกัน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจํา 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจําจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  3. การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต้องมีการทํารายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน

  4. โดยหากเป็นกองทุนรวมประเภท Money market จะต้องไม่ทําการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจําจะครบกําหนด

  5. กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มิได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้: กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

  6. ระดับความเสี่ยงการลงทุนจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับความเสี่ยงของกองทุนและหรือ พันธบัตร ที่ลงทุน การลงทุนจะต้องได้รับคําแนะนําอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร รายการจากการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถนับรวม

  7. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ําประกันของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

  8. หากปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกําหนดการฝากเงิน 3 เดือนนี้ จะได้รับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ซึ่งบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันทีหลังจากครบกําหนด

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  1. สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ("บริษัทในเครือธนาคารซิตี้แบงก์" หรือ "บริษัทฯ") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย
   - รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 100,000 - 299,999 บาท โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินฝากประจํา 3 เดือน ยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิบเท่าของจํานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 2999,990 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิบห้าเท่าของจํานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท

  2. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

  3. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจําข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชําระเบี้ยประกันแบบรายปีผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

  4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจําให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ยอดชำระเบี้ยประกันของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดชําระเบี้ยประกันของบัตรหลัก

  5. ยอดชําระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับได้รับการอนุมัติและตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนําส่งกลับบริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ตลอดครบกําหนดระยะเวลาของเงินฝาก 3 เดือน

  6. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจําจนครบกําหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํา ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจําภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํา ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ

  7. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกําหนดอายุบัญชีเงินฝากประจําหรือลูกค้าได้มีการทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํานี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจําทันที ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสําหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก

  8. ธนาคารฯ ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชําระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

  9. ธนาคารฯ ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทําประกัน หรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

  10. บริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่จัดสรรเพื่อร่วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย


  สำหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน

  ค. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

  1. สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซึ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ("บริษัทในเครือธนาคารซิตี้แบงก์" หรือ "บริษัทฯ") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย
   - รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 100,000 - 299,999 บาท โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิบเท่าของจํานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 2,999,990 บาท
   - รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชําระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิบห้าเท่าของจํานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท

  2. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

  3. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจําข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชําระเบี้ยประกันแบบรายปีผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

  4. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจําให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ขอตชําระเบี้ยประกันของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดชําระเบี้ยประกันของบัตรหลัก

  5. ยอดชําระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับได้รับการอนุมัติและตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนําส่งกลับบริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตร เครดิตซิตี้ ตลอตครบกําหนดระยะเวลาของเงินฝาก 6 เดือน

  6. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจําจนครบกําหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํา ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝาก ประจําภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํา ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ

  7. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกําหนดอายุบัญชีเงินฝากประจําหรือลูกค้าได้มีการทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํานี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจําทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกําหนดอายุบัญชีเงินฝากประจําแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกําหนดอายุบัญชีเงินฝากประจําแต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสําหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ

  8. ธนาคารฯ ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชําระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

  9. ธนาคารฯ ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทําประกัน หรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

  10. บริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่จัดสรรเพื่อร่วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคาจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที และลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ และดอกเบี้ยใดๆ สำหรับเงินฝากของลูกค้า
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ แต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 ม.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ