ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle) ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : -
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 65
  • 13,383
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • *งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน และ 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  *ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 65 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")


  ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 

  ก. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป 

  • ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

   

  ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน
  ก.วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาทขึ้นไป
  1. อัตราดอกเบี้ย 1.50% สําหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจํา 3 เดือนขั้นต่ํารวมกัน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจํา 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวมและหรือพันธบัตร และเงินฝากประจําจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  2. อัตราดอกเบี้ย 2.00% สําหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-money market และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจํา 3 เดือนขั้นต่ำรวมกัน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจํา 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจําจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  3. การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต้องมีการทํารายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน

  4. โดยหากเป็นกองทุนรวมประเภท Money market จะต้องไม่ทําการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจําจะครบกําหนด

  5. กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มิได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้: กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

  6. ระดับความเสี่ยงการลงทุนจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับความเสี่ยงของกองทุนและหรือ พันธบัตร ที่ลงทุน การลงทุนจะต้องได้รับคําแนะนําอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร รายการจากการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถนับรวม

  7. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ําประกันของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

  8. หากปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกําหนดการฝากเงิน 3 เดือนนี้ จะได้รับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ซึ่งบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันทีหลังจากครบกําหนด

  สำหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน

  ข. วงเงินฝากตั้งแต่ 200,000 - 10,000,000 บาท
  1. สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และซิตี้ไพรออริตี้รายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน และรวมถึงลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่เพิ่มยอดเงินฝากเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ 1/ ซิตี้ไพรออริตี้ 2
  2. อัตราดอกเบี้ย 1.60% สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 6 เดือน ขั้นต่ำรวมกัน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 6 เดือนต้องไม่เกินกว่า 90% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจำ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  3. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนได้ตั้งแแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
  4. การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตรจะต้องมีการทำ รายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้

  5. โดยหากเป็นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต้องไม่ทำการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจำจะครบกำ หนด

  6. กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มิได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้มี 2 ประเภทดังต่อไปนี้ : กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

  7. หากปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกำหนดการฝากเงิน 6 เดือนนี้ จะได้รับเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำ ดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันทีหลังจากครบกำหนด 6 เดือน

  8. หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยธนาคารซิตี้แบงก์ส ามารถปิดบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลา 6 เดือนนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  9. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิตี้แบงก์ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารการลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคาจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที และลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ และดอกเบี้ยใดๆ สำหรับเงินฝากของลูกค้า
  • สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ แต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ