• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายงวด ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 63
  • 7,019
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถเลือกระยะเวลาในการรับดอกเบี้ยล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดการฝาก 
  • สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน 
  • ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายงวด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 - 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.550 % - - - -
  9 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.600 % - - - -
  12 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.650 % - - - -
  18 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.850 % - - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่อนุญาตให้ถอนเงินก่อนครบกำหนด ยกเว้นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น โดย
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี และธนาคารจะหักส่วนที่เกินจากดอกเบี้ยที่พึงได้รับออกจากเงินต้นก่อน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 เม.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ