บัญชี :
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.600 - 2.400 %
Product Highlight
 • โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล วัด หรือโบสถ์
 • ดอกเบี้ยสูงและสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดก็ได้

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (คณะบุคคล, วัด หรือโบสถ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน, 12 เดือน หรือ 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.600 % - 1.600 % - -
12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.650 % - 1.650 % - -
24 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 2.400 % - 2.400 % - -
มากกว่า 1,000,000 2.000 % - 2.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561)
 • โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน (เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561)
 • โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน (เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561)
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ 
 2. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก สำหรับโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 เดือน ลูกค้าสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้ สำหรับโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน / สำหรับโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน เฉพาะกรณียอดเงินฝากรวมครั้งแรกของลูกค้า ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 2.40% ลูกค้าไม่สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้ และลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
 4. ต้องมี หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน
 5. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากอัตโนมัติ
 6. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
 7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 12 และ 24 เดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
 2. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
30 พ.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

 
 
 

Advertorial บัญชีเงินฝากล่าสุด