บัญชี :
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.700 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ให้ดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 10,000,000 1.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาท - 10 ล้านบาท ต่อรายการฝาก ต่อรายการลูกค้า สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้
  3. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
  4. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  5. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝาก เป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 พ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ