บัญชี :
โครงการได้ 3 แถม 7 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
โครงการได้ 3 แถม 7 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight

โครงการได้ 3 แถม 7 คือบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ร่วมกับประกันชีวิต ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี เงินคืน 7% ต่อปี และลดหย่อนภาษีได้เต็มๆ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต โครงการได้ 3 แถม 7 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
โครงการได้ 3 แถม 7 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 3.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
ค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. โครงการได้ 3 แถม 7 คือเงินฝากประจำ 6 เดือน ร่วมกับประกันชีวิต Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED ในชื่อ "โครงการได้ 3 แถม 7"
 2. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558
 3. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิต "Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED" เท่านั้น
 4. ลูกค้าต้องสมัครประกันชีวิตที่ร่วมโครงการได้ 3 แถม 7 ซึ่งรับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ในวันเดียวกันและสำนัก / สาขาเดียวกันเท่านั้น
 5. การพิจารณาประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 6. ชื่อบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือต่างกับชื่อผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่จะต้องทำรายการในวันเดียวกันและสำนัก / สาขาเดียวกันเท่านั้น
 7. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด โดยต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมโครงการได้ 3 แถม 7 แบบรายปี สำหรับปีแรกเท่านั้น
 8. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เท่ากับ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีฝากเกินกว่า 2 เท่า ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ธนาคาจะโอนจำนวนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในนามผู้ฝากที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
 9. เมื่อยอดฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 10. ผู้ฝากไม่สามารถนำบัญชีเงินฝาก โครงการได้ 3 แถม 7 ไปเป็นหลักประกันสินเชื่อได้
 11. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกันเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยอัตโนมัติ
 12. กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ร่วมโครงการได้ 3 แถม 7 เหลือเท่ากัยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามระยะเวลาที่ฝาก ณ วันที่ฝาก
 13. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะออกจดหมายแจ้งข้อขัดข้องในการพิจารณารับประกันภัยให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วัน (ไม่รวมกรณีลูกค้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพ) และธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ร่วมโครงการได้ 3 แถม 7 เหลือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามระยะเวลาที่ฝาก ณ วันที่ฝาก
 14. เงินคืนครั้งเดียว 7% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ของผู้เอาประกัน/ผู้ชำระค่าเบี้ยฯ ที่มีกับธนาคารธนชาตเท่านั้น
 15. สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Perfect Money 15/6, Perfect Life 99/5, Perfect Annuity 85/5 ค่าเบี้ยประกันทุกๆ 1,000,000 บาท รับ iPad mini wifi 16GB 1 เครื่อง
 16. กรมธรรม์ต้องพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์(Freelook) และยังมีผลบังคับในวันที่ธนาคารให้เงินคืน, iPad และดอกเบี้ยตามโครงการได้ 3 แถม 7
 17. รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายผลประโยชน์ และข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมโครงการได้ 3 แถม 7 ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 18. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ตามจำนวนค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
เงื่อนไขการถอนก่อนครบกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 31 ธ.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ