บัญชี :
โครงการให้ 5 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
โครงการให้ 5 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 4.500 - 5.000 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง เมื่อฝากพร้อมสมัครประกันชีวิตพรูเด็นเชียลใน "โครงการให้ 5" รับดอกเบี้ยสูงสุด 5% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต โครงการให้ 5 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
โครงการให้ 5 (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 4.500 % - - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 4.750 % - - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 5.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 - 499,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
 • ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
 • ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. โครงการให้ 5 คือ เงินฝากประจำ 6 เดือน ร่วมกับการทำประกันชีวิต Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED ในชื่อ "โครงการให้ 5"
 2. ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2558 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 3. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิต "Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED" เท่านั้น
 4. ลูกค้าต้องสมัครประกันชีวิตที่ร่วมโครงการให้ 5 ซึ่งรับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น
 5. ชื่อบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือต่างกับชื่อผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่จะต้องทำรายการในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น
 6. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปีสำหรับปีแรกเท่านั้น
 7. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เท่ากับ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีฝากเกินกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ธนาคารจะโอนจำนวนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในนามผู้ฝากที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
 8. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 9. ผู้ฝากไม่สามารถนำบัญชีเงินฝาก โครงการให้ 5 ไปเป็นหลักประกันสินเชื่อได้
 10. เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากประจำ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 11. การพิจารณารับประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 12. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีผูกกับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
เงื่อนไขการถอนก่อนครบกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 ถึง 31 ส.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ