บัญชี :
โครงการเงินออมคู่ขวัญ (เงินฝากประจำ 6 เดือน+ประกันชีวิต LH Bank Life 810)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
โครงการเงินออมคู่ขวัญ (เงินฝากประจำ 6 เดือน+ประกันชีวิต LH Bank Life 810)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 7.030 %
Product Highlight
โครงการเงินออมคู่ขวัญ เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 6เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 7.03% ต่อปี โดยต้องเปิดคู่กับซื้อประกันชีวิต LH Bank Life 810

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โครงการเงินออมคู่ขวัญ (เงินฝากประจำ 6 เดือน+ประกันชีวิต LH Bank Life 810)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
โครงการเงินออมคู่ขวัญ (เงินฝากประจำ 6 เดือน+ประกันชีวิต LH Bank Life 810)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
60,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 60,000 7.030 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันชีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารฯจะดำเนินการแจ้งลูกค้าให้มาปิดบัญชีเงินฝากประจำ สำหรับใบรับเงินฝากประจำ ธนาคารฯจะดำเนินการยกเลิกรายการฝาก

รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  2. กำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำ 60,000 บาทขึ้นไป ถึง สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกัน
  3. เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ถือว่าสัญญาโครงการเงินออมคู่ขวัญสิ้นสุดลง ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 6 เดือน เงินออมคู่ขวัญเป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 6 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯประกาศ ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชี โดย
  1. สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 พ.ค. 56 ถึง 15 ก.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ