บัญชี :
โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" ธนาคารอิสลาม (IBANK)
โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
 • เงินฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 24 เดือน
 • จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440"
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (นับถือศาสนาอิสลาม)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย
 2. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 3. จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (จำกัด 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) ทั้งนี้ ธนาคารไม่อนุญาตให้ขออนุมัติฝากเพิ่มเกิน 20 ล้านบาททุกกรณี
 4. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
 5. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 6. ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีฝากเพื่อได้
 7. เมื่อครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทนเงินฝาก (แบบ"วันชนวัน") ขอแต่ละวงเงิน ธนาคารจะโอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอัฮ์) ที่ผูกคู่โอน ของผู้ฝากเท่านั้น ซึ่งผู้ฝากต้องมี/เปิดบัญชีดังกล่าวควบคู่เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
 8. ไม่อนุญาต ให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีโครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" (แบบทบต้น) ทั้งนี้
  - กรณีผู้ฝากที่ครบกำหนดและมาติดต่อทำรายการที่สาขาของธนาคาร ให้สาขาทำการปิดบัญชี (Master Account) ของผู้ฝาก
  - กรณีผู้ฝากที่ครบกำหนดและไม่ได้มาติดต่อทำรายการที่สาขาของธนาคาร ธนาคารจะปิดบัญชี (Master Account) หลังจากที่บัญชี (Sub Account) ครบกำหนดทุกบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก คิดคำนวณผลตอบแทนเงินรับฝากตามอัตราผลตอบแทนที่ตกลงกันเมื่อครบกำหนดสัญญาเพื่อประกาศจ่ายผลตอบแทนจริงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาท ในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 6 พ.ค. 62 ถึง 15 มิ.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 พ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ