บัญชี :
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.150 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น 3 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 ของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถือว่าสัญญาเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 สิ้นสุดลง ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือนปกติ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
  2. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ย. - 31 ธ.ค.2555 หรือยอดเงินฝากรวมครบ 3,000 ล้่านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สำหรับระยะเวลาการฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 22 พ.ย. 55 ถึง 31 ธ.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ