บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.850 - 1.600 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำตามใจเลือกได้ รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
  • สามารถเลือกวันครบกำหนดได้ตามต้องการตั้งแต่ 2-365 วัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
2-365 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 2 วัน ถึง 6 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ระหว่าง 7 วัน ถึง 14 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ระหว่าง 15 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
ระหว่าง 121 วัน ถึง 150 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
ระหว่าง 151 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
ระหว่าง 181 วัน ถึง 210 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 211 วัน ถึง 240 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.500 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 241 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.500 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 301 วัน ถึง 330 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 331 วัน ถึง 365 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 2 ถึง 30 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 31 ถึง 90 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  3. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ผู้ฝากสามารถถอนเป็นรายการได้ แต่ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดได้ โดย

  1. สำหรับระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ธนาคารฯไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาฝากตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 พ.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ