บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 3.750 - 4.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เคเคเจน เวลท์ 14/6 (แบบไม่มีเงินปันผล) หรือแบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส(มีเงินปันผล) หรือเคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/8 หรือแบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5 รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมทำประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 499,999 3.750 % - - - -
ตั้งแต่ 500,000 4.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ลูกค้าเลือกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 กรมธรรม์
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:

สำหรับลูกค้าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เคเคเจน เวลท์ 14/6 (แบบไม่มีเงินปันผล) หรือแบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส(มีเงินปันผล) หรือเคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15 หรือเคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/8 หรือแบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5 ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

 
 1. การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชีประเภทนี้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท เท่านั้น
 3. ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้ 
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์โดยผู้ฝากต้องทำการเปิดบัญชีภายในวัน และสาขาเดียวกันกับที่สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต
 5. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณีนับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 6. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
 7. กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในระยเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงิน หรือผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
 8. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือนได้
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้ 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ย. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ