บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน เฉพาะผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
14 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
14 เดือน ตั้งแต่ 1,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 14 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากเฉพาะผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ นำฝากหรือเปิดบัญชีโดยการโอนเงินหรือถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ และเปิดบัญชีได้สูงสุดเท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. เฉพาะผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ นำฝากหรือเปิดบัญชีโดยการโอนเงินหรือถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ และเปิดบัญชีได้สูงสุด เท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขในข้อ 5) สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  5. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 ถึง 8 มี.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ