บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 88 วัน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 88 วัน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.080 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.08% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 88 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 88 วัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
88 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
88 วัน ตั้งแต่ 10,000 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 %
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000,000 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ 
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภทยกเว้นสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
 3. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 5. กำหนดรับฝากไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อบัญชี ต่อระยะเวลาฝาก สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นบุคคลธรรมดารับฝากไม่จำกัดจำนวน
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
 7. การถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 8. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 9. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ