บัญชี :
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 388 วัน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 388 วัน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.780 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.78% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกเมื่อครบระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 388 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 388 วัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
388 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
388 วัน ตั้งแต่ 10,000 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 %
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000,000 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ 
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภทยกเว้นสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
 3. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 5. กำหนดรับฝากไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อบัญชี ต่อระยะเวลาฝาก สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นบุคคลธรรมดารับฝากไม่จำกัดจำนวน
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
 7. การถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 8. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 388 วัน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 9. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 388 วัน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 6 เดือน 
 2. จ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 388 วัน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากไม่ถึง 90 วัน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากตั้งแต่ 90 วัน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%) และหากดอกเบี้ยรายงวดที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ