บัญชี :
ใบรับฝากเงิน-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
ใบรับฝากเงิน-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
ดอกเบี้ย : 0.700 %
Product Highlight
ใบรับฝากเงินประเภทเมื่อทวงถาม ให้ดอกเบี้ยสูง แต่ต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน

รายละเอียดบัญชี บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ใบรับฝากเงิน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
:
ใบรับฝากเงิน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
เมื่อทวงถาม (ขั้นต่ำ 7 วัน)
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ตั้งแต่ 10,000,000 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บริษัทฯ ใช้จำนวนวัน 365 วัน เท่ากับ 1 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ย
  2. จำนวนเงินขั้นต่ำของใบรับฝากเงิน ฉบับละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
  3. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะการเงิน และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
  4. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  5. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกสิ้นงวดบัญชี ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
  6. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  7. ใบรับฝากเงิน ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นงวดบัญชี ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2677-4300
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ธ.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ