บัญชี :
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)-เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ
ดอกเบี้ย : 1.750 - 3.500 %
Product Highlight
 • "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
ชื่อบัญชี
:
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 5 ปี
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 499,999 1.750 % 1.750 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.000 % 2.000 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 2.250 % 2.250 % - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 2.350 % 2.350 % - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 499,999 2.000 % 2.000 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.250 % 2.250 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 2.500 % 2.500 % - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 2.600 % 2.600 % - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 499,999 2.250 % 2.250 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.500 % 2.500 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 2.750 % 2.750 % - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 3.000 % 3.000 % - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 499,999 2.500 % 2.500 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 2.750 % 2.750 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 3.000 % 3.000 % - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 3.250 % 3.250 % - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 499,999 2.750 % 2.750 % - - -
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 3.000 % 3.000 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 3.250 % 3.250 % - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 3.500 % 3.500 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ยอดฝากเงิน 1,000,000 - 2,499,999 บาท (กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน)

 • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 3 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 5 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี

ยอดฝากเงิน 2,500,000 - 4,999,999 บาท (กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน)

 • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 3 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 5 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี

ยอดฝากเงิน 5,000,000 บาท (กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน)

 • ระยะเวลาฝาก 1 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 2 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 3 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 5 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันและนับรวมเป็นวงเงินเดียวกันให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และบริษัทฯ เห็นควรให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน
 2. การรับฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) ต่อ 1 ฉบับ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือเมื่อครบกำหนดได้
 3. การรับฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) ที่ถอนภายหลังจากวันครบกำหนด บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด และใบรับฝากเงินที่ครบกำหนดแล้วเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป บริษัทฯ หักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาทต่อฉบับ
 4. เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ และสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด
 5. ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) นี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ห้ามถอนก่อนกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2642-3391-8
Email. info@lpcredit.co.th
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ