บัญชี :
บัตรเงินฝาก (NCD) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝาก (NCD) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัตรเงินฝากสำหรับนิติบุคคลทั่วไป ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถนำบัตรเงินฝากไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝาก (NCD)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝาก (NCD)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
48, 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 - 2.600 % - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 - 2.700 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัตรเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัตรเงินฝากระยะเวลา 48 และ 60 เดือน เปิดให้บริการเฉพาะสำนักเพชรบุรีเท่านั้น โดยธนาคารเป็นผู้รับฝาก และเก็บรักษาบัตรเงินฝาก โดยธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ผู้ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้องนำสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง
 3. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีบัตรเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย และยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 4. ผู้ฝากสามารถขอรับดอกเบี้ยเป็นรายงวดได้ โดยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีบัตรเงินฝากดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวด
 5. รับเปิดบัญชีบัตรเงินฝากโดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 6. ธนาคารให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ลูกค้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดถอนบัตรเงินฝากธนาคารจะชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝาก (ถ้ามี) โดยการโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ฝากทีอยู้กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการบัตรเงินฝากทันที และเมื่อผู้ฝากได้รับชำระเงินแล้วให้ถือว่าบัตรเงินฝากได้เวนคืนให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ระหว่างที่บัตรเงินฝากยังไม่ครบกำหนดชำระ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจำนำ หรือเป็นหลักประกันกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น
 7. ผู้ฝากสามารถนำบัตรเงินฝากไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเงินฝากมาเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคาร
 8. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สำหรับผู้ัฝากที่ฝากบัตรเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.57 เป็นต้นไป ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ