บัญชี :
บัตรเงินฝาก 5 ให้ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝาก 5 ให้ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 5.000 %
Product Highlight
บัตรเงินฝาก 5 ให้ เป็นบัตรเงินฝากระยะเวลาฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อฝากพร้อมแผนประกันชีวิต Perfect Choice 12/6 ให้เงินคืนทุกปี 6% ของทุนประกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝาก 5 ให้ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝาก 5 ให้ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 5.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัตรเงินฝาก 5 ให้ คือ บัตรเงินฝากพิเศษ 12 เดือน ในโครงการ "บัตรเงินฝาก 5 ให้"
 2. เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยธนาคารเป็นผู้รับฝากและเก็บรักษาบัตรเงินฝาก และธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝาก ให้ผู้ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้องนำสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับ ธนาคาร

 3. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิต "Perfect Choice 12/6" เท่านั้น

 4. ลูกค้าต้องสมัครประกันชีวิต "Perfect Choice 12/6" ที่รับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับเปิดบัญชีบัตรเงินฝาก 5 ให้ ในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น

 5. การพิจารณารับประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท พรูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

 6. ชื่อบัญชีบัตรเงินฝาก 5 ให้ จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือต่างกับชื่อผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่จะต้องทำรายการในวันเดียวกัน และสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น

 7. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 50,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด โดย "Perfect Choice 12/6" ต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี สำหรับปีแรกเท่านั้น

 8. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีบัตรเงินฝาก 5 ให้ เท่ากับ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีฝากเกินกว่า 2 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ธนาคารจะโอนจำนวนเงินส่วนที่เกินกว่า 2 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก คืนเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามผู้ฝากตามที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ

 9. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีบัตรเงินฝากดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกัน เพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ โอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 10. กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ทำประกันลงนามรับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก 5 ให้ เหลือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝากปกติ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราต่ำสุด สำหรับบุคคลธรรมดา 

 11. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะออกจดหมายแจ้งข้อขัดข้องในการพิจารณารับประกันภัยให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้รับเอกสารครบสำหรับการพิจารณา (ไม่รวมกรณีลูกค้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพ) และธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก 5 ให้ เหลือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝากปกติ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราต่ำสุด สำหรับบุคคลธรรมดา

 12. ธนาคารให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ลูกค้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดถอนบัตรเงินฝากธนาคารจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝาก (ถ้ามี) โดยการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการบัตรเงินฝากทันที และเมื่อผู้ฝากได้รับชำระเงินแล้วให้ถือว่าบัตรเงินฝากได้เวนคืนให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

 13. ผู้ฝากไม่สามารถนำบัญชีบัตรเงินฝาก 5 ให้ ไปเป็นหลักประกันสินเชื่อได้

 14. บัตรเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 15. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรเงินฝาก

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝาก 5 ให้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากไม่ได้

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 พ.ย. 57 ถึง 31 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ