บัญชี :
บัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 1.600 %
Product Highlight
บัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.80% ต่อปี และรับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ตั้งแต่ 50,000,000 1.600 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัตรเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัตรเงินฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้บนบัตรเงินฝาก เหมือนกับเงินฝากประจำที่มีสมุดบัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
  2. ธนาคารให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ลูกค้าซึ่งเมื่อครบกำหนดถอนบัตรเงินฝาก ธนาคารจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝาก (ถ้ามี) โดยการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบนำฝากทันที และเมื่อผู้ฝากได้รับชำระเงินแล้วให้ถือว่าบัตรเงินฝากได้เวนคืนให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างที่บัตรเงินฝากยังไม่ครบกำหนดชำระ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจำนำหรือเป็นหลักประกันกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น
  3. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทกองทุน, สถาบันการเงิน, บริษัทประกัน และผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
  4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
  5. ระยะเวลารับฝาก 5 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ
  6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีบัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  7. รับเปิดบัญชีบัตรเงินฝากฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบบัตรเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ