บัญชี :
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.650 - 2.850 %
Product Highlight
บัตรเงินฝากพิเศษ ให้ดอกเบี้ยสูงตามยอดเงินที่ฝาก สูงสุด 2.85% ต่อปี* และรับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 9,999,999 2.650 % 2.650 % 2.650 % 2.650 % 2.650 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
ตั้งแต่ 50,000,000 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัตรเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับเงินฝากทุกสาขา โดยธนาคารเป็นผู้รับฝาก และเก็บรักษาบัตรเงินฝาก และธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ผู้ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้องนำสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง
 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัญชีบัตรเงินฝากกดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกัน เพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป
 5. ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาไม่ได้
 6. รับเปิดบัญชีบัตรเงินฝากโดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. ธนาคารให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ลูกค้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดถอนบัตรเงินฝาก ธนาคารจะชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝาก (ถ้ามี) โดยการโอนเงินต้น และดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการบัตรเงินฝากทันที และเมื่อผู้ฝากได้รับชำระเงินแล้วให้ถือว่าบัตรเงินฝากได้เวนคืนให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างที่บัตรเงินฝากยังไม่ครบกำหนดชำระ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจำนำ หรือเป็นหลักประกันกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น
 8. ผู้ฝากสามารถนำบัตรเงินฝากไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเงินฝากมาเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคาร
 9. การคำนวณภาษี และดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 ก.พ. 57 ถึง 18 ม.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ