บัญชี :
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.150 %
Product Highlight
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 2.15% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.150 % 2.150 % 2.150 % 2.150 % 2.150 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ
 3. ระยะเวลารับฝาก 4 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ ตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกบัญชีไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว ในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
 6. การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. สำหรับการถอนก่อนกำหนด หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่เกินดังกล่าวคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักไปแล้วคืน
 8. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 9. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ