บัญชี :
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : -
Product Highlight
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
20 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยธนาคารเป็นผู้รับฝากและเก็บรักษาบัตรเงินฝากและธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ผู้ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้องนำสมุคแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง (By Dep.)
 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัฯชีบัตรเงินฝากดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกัน เพื่อรองรับการโอนยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ
 5. รับเปิดบัญชีบัตรเงินฝากโดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดนับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 6. ธนาคารให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ลูกค้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดถอนบัตรเงินฝากธนาคารจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝาก (ถ้ามี) โดยการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยตามบัตรเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการบัตรเงินฝากทันที และเมื่อผู้ฝากได้รับชำระเงินแล้วให้ถือว่าบัตรเงินฝากได้เวนคืนให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างที่บัตรเงินฝากยังไม่ครบกำหนดชำระ ธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเงินฝากดังกบ่าวไปจำนำหรือเป็นหลักประกันกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น
 7. ผู้ฝากไม่สามารถนำบัตรเงินฝากพิเศษ 5 เดือน ไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
 8. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรเงินฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ