บัญชี :
บัญชี TISCO Combo เงินฝาก 10 %-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชี TISCO Combo เงินฝาก 10 %-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 10.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด ถึง 10 % เพียงผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากประจำ คู่กับการซื้อประกันชีวิต และลงทุนในกองทุนของธนาคาร ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชี TISCO Combo เงินฝาก 10 %

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชี TISCO Combo เงินฝาก 10 %
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 10.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. เมื่อลูกค้าได้สิทธิ์ TISCO Combo เงินฝาก 10 % แล้ว จะไม่ได้รับโปรโมชั่นอื่นของ บลจ.ทิสโก้ อีก ยกเว้นมีจำนวนเงินลงทุนในกองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามเงื่อนไขในโปรโมชั่น TISCO Combo เงินฝาก 10 %
 2. กรณีลูกค้าขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการรับประกัน หรือลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนวันครบกำหนดเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ณ วันที่ลูกค้าฝากเงิน
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 1. Combo 1 ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำ 200,000 บาท และซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ขั้นต่ำ 49,000 บาท และลงทุนในกองทุน LTF/RMF ขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ย 10 %
 2. Combo 2 ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำ 200,000 บาท และซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ขั้นต่ำ 49,000 บาท รับดอกเบี้ย 6 %
 3. Combo 3  ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำ 200,000 บาท และลงทุนในกองทุน LTF/RMF ขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ย 4%
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์ตามชุด Combo ภายในวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.55(ยกเว้นการลงทุนในกองทุนจะนับรายการถึง 28 ธ.ค.55 เท่านั้น)
 2. ลูกค้าต้องลงทุนในกองทุน LTF/RMF ผ่าน บลจ.ทิสโก้หรือธนาคารทิสโก้ (รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก บลจ.อื่น) และ/หรือประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ และ/หรือกองทุนที่เข้าร่วมรายการได้ ดังนี้ ประกันชีวิต My Wish 10.5 ,ประักันชีวิต My Wish 10.5 Plus ,กองทุนทิสโก้ หุ้นระยะยาว ,กองทุนทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ,กองทุนทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ,กองทุนทิสโก้ ไชน่าอินเดียเพื่อการเลี้ยงชีพ ,กองทุนทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ ,กองทุนทิสโก้ ไฮดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นชื่อร่วมหรือชื่อคณะบุคคล
 4. การฝากเงินในบัญชีฝากประจำ 3 เดือน ต้องฝากให้ครบตามเงื่อนไขในครั้งเดียว และต้องเป็นยอดเงินใหม่เท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ Combo ได้มากกว่า 1 ชุด โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ในชุด Combo สามารถเป็นชื่อบุคคลอื่นได้
 6. ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินในชุด Combo ได้โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุด แต่ต้องเพิ่มวงเงินเป็นทวีคูณของจำนวนเงินขั้นต่ำ ในทุกผลิตภัณฑ์ของชุด Combo นั้นๆ ยกเว้นการฝากเงิน สามารถเพิ่มได้โดยไม่ต้องเป็นยอดทวีคูณของวงเงินขั้นต่ำ
 7. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชุด Combo ที่เลือกได้
 8. สิทธิ์การฝากเงิน 1 สิทธิ์ต่อการซื้อประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ หรือเป็นยอดรวมของยอดลงทุนในกองทุน LTF/RMF ในชื่อเดียวกัน
 9. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินในเงินฝากประจำ 3 เดือนต่อ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศสำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ขณะนั้น เว้นแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีดังกล่าวต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ Combo
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตาม Combo ที่ลูกค้าลงทุน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากลูกค้าถอนเงินฝากประจำ Combo ก่อนครบกำหนด 3 เดือนลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 55 ถึง 31 ธ.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ