บัญชี :
บัญชีใบรับฝากประจำ (FDR) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีใบรับฝากประจำ (FDR) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 3.000 %
Product Highlight
ใบรับฝากประจำ เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ สามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 วัน และระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 36 เดือน เมื่อครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝาก ลูกค้าจะได้รับใบรับฝากเงินเป็นหลักฐานในการรับฝากเงินโดยฝาก 1 ฉบับ ต่อ 1 รายการ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีใบรับฝากประจำ (FDR)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีใบรับฝากประจำ (FDR)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 วัน ถึง 60 วัน และ 3 เดือน ถึง 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 1 วัน ถึง 60 วัน น้อยกว่า 5,000,000 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 %
ตั้งแต่ 5,000,000 2.250 % 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 %
3 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 %
5 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.750 % 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 %
6 เดือน ทุกจำนวน 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
8 เดือน ทุกจำนวน 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 %
9 เดือน ทุกจำนวน 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 % 2.850 %
ระหว่าง 12 เดือน ถึง 14 เดือน ทุกจำนวน 2.900 % 2.900 % 2.900 % 2.900 % 2.900 %
15 เดือน ทุกจำนวน 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 8 เม.ย. 57 ซึ่งบังคับใช้อยู่
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใบรับฝากประจำเมื่อครบกำหนด ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ และหากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขในข้อ 4 สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  3. กรณีใบรับฝากประจำครบกำหนดแล้ว และผู้ฝากมิได้ถอนเงินคืน ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยในวันส่วนที่เกินวันครบกำหนดให้ กรณีวันครบกำหนดจ่ายคืนตรงกับวันหยุด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันทำการถัดไป
  4. กรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝากจริง ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของใบรับฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือนตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่วฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดกเบี้ย
  5. ใบรับฝากประจำ ที่มีระยะเวลาการฝาก ตั้งแต่ 1 ถึง 60 วัน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่าดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ใบรับฝาก ระยะเวลา 1-60 วัน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ใบรับฝาก ระยะเวลา ตั้งแต่ 3-15 เดือน : ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย, ถ้าฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากไว้จริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ