บัญชี :
บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
ดอกเบี้ย : 1.000 - 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา เลือกได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 1 - 36 เดือน
 • รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
3 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 %
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 %
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.950 % 1.950 % 1.950 % 1.950 % 1.950 %
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บริษัทฯ ใช้จำนวนวัน 365 วัน เท่ากับ 1 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ย
 2. จำนวนเงินขั้นต่ำของใบรับฝากเงิน ฉบับละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 3. บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากครบกำหนด หรืออาจจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสก็ได้
 4. เงินฝากระยะเวลาฝาก 12 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสตามอัตราที่ประกาศ
 5. ใบรับฝากเงินที่เลยกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เลยกำหนดในอัตราเผื่อเรียกตามประกาศของบริษัทฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ วันไถ่ถอน แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน
 6. ในกรณีที่วันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยต่อให้ผู้ฝากเงินสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย
 7. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 8. ใบรับฝากเงิน ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
การจ่ายดอกเบี้ย
:

มีให้เลือกทั้ง

 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับฝากเงินครบกำหนด หรือ
 2. จ่ายดอกเบี้ยรายไตรมาส
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ใบรับฝากเงินที่มีกำหนดเวลา ถ้าไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา 0.425% ต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดไปแล้วเกินกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะหักจำนวนเงินที่จ่ายเกินออกจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะได้รับ ณ วันที่ทำการไถ่ถอนใบรับฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2677-4300
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ