ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 2.350 - 2.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 66
  • 259,505
  จุดเด่น
  • ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน 
  • ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน หรือ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.350 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.450 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน) ทั้งนี้จำนวนเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาการฝากที่เลือกฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
  2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน) ทั้งนี้จำนวนเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาการฝากที่เลือกฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
  3. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา และเปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  4. ต้องนำเงินฝากเข้าในบัญชีด้วยเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบระยะเวลาที่เลือกฝาก (24 เดือน หรือ 36 เดือน) โดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้น ๆ และให้ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องนำเงินฝากเข้าในบัญชีให้ครบ 24 งวด หรือ 36 งวด ภายในระยะเวลาที่เลือกฝาก
   ทั้งนี้จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีตลอดระยะเวลาการฝากและธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจ่ายแบบไม่ทบต้น และนำเข้าบัญชีให้ในวันที่ครบกำหนดหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝาก หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (หักภาษีดอกเบี้ย) 
  5. กรณีมีการขาดการนำฝากเงินเข้าในบัญชีเกิน 2 งวด แต่นำเงินฝากครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ภายในระยะเวลาที่เลือกฝากหรือที่ธนาคารเลื่อนงวดการฝากให้อีก ทั้งนี้จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีตลอดระยะเวลาการฝาก แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
  6. กรณีผิดเงื่อนไขการฝากไม่ครบจำนวนเงินงวดตามสัญญา หรือปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีให้กับผู้ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณ์ของกรมสรรพากร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไป
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ