บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 2.600 - 2.850 %
Product Highlight
 • ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน หรือ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.600 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน) ทั้งนี้จำนวนเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาการฝากที่เลือกฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท (สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน) ทั้งนี้จำนวนเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาการฝากที่เลือกฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 3. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา และเปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 4. ต้องนำเงินฝากเข้าในบัญชีด้วยเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบระยะเวลาที่เลือกฝาก (24 เดือน หรือ 36 เดือน) โดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้น ๆ และให้ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องนำเงินฝากเข้าในบัญชีให้ครบ 24 งวด หรือ 36 งวด ภายในระยะเวลาที่เลือกฝาก
  ทั้งนี้จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีตลอดระยะเวลาการฝากและธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจ่ายแบบไม่ทบต้น และนำเข้าบัญชีให้ในวันที่ครบกำหนดหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝาก หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (หักภาษีดอกเบี้ย) 
 5. กรณีมีการขาดการนำฝากเงินเข้าในบัญชีเกิน 2 งวด แต่นำเงินฝากครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ภายในระยะเวลาที่เลือกฝากหรือที่ธนาคารเลื่อนงวดการฝากให้อีก ทั้งนี้จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีตลอดระยะเวลาการฝาก แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 6. กรณีผิดเงื่อนไขการฝากไม่ครบจำนวนเงินงวดตามสัญญา หรือปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีให้กับผู้ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณ์ของกรมสรรพากร
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไป
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 ต.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ