บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย 24 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย 24 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.300 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสำหรับผู้เยาว์ เป็นการสร้างวินัยในการออมแก่บุตรหลาน โดยสามารถทยอยฝากเป็นงวดๆได้ และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับเมื่อฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร รับดอกเบี้ยสูง จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 300 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการเท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
300 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 300 ถึง 25,000 2.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการ เท่านั้น
 3. ระยะเวลาการรับฝาก 24 งวด
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และทวีคูณทุก 100 บาท เช่น 400 บาท, 500 บาท
 5. จำนวนเงินในการฝากจะต้องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง และต้องนำฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
 6. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์เศรษฐีน้อย หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่น ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยครบกำหนด โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย เว้นแต่ ชื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยที่มีชื่อผู้เยาว์เป็นเจ้าของร่วมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผุ้ปกครองเพื่อบุตรผู้เยาว์ อนุโลมให้ใช้ชื่อเจ้าของบัญชีออมทรัพย์เป็นชื่อ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยเป็นบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีร่วมก็ได้
 7. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร (ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น) โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันนั้นๆ สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนด หรือปิดบัญชี
 8. เมื่อฝากจนครบกำหนดระยะเวลาและขาดการนำฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขโดยจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับ
 9. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเกินกว่า 2 ครั้ง และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์มีระดับประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย
 10. กรณีที่ลูกค้านำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยมาสมัครใช้บริการเอทีเอ็มใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี 3 ปีแรกเพียง 200 บาท (จ่ายค่าธรรมเนียมปีแรก 200 บาท และยกเว้นปีที่ 2-3) ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ในอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องถอนเงินก่อนครบกำหนดให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ