บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.300 - 2.450 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 24 เดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.65% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 2.300 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 2.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาชาวไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น
 2. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 3. ลูกค้าจะต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพื่อรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ผ่านช่องทางหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
 5. เมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
 6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร (ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น) โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันนั้นๆ สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนด หรือปิดบัญชี
 7. กรณีฝากครบกำหนดโดยฝากครบทุกงวดตามเงื่อนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00%) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่เปิดบัญชีปลอดภาษีมหาเศรษฐี และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 8. หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีได้งวดใดงวดหนึ่งตลอดระยะเวลาฝาก และขาดฝากไม่เกิน 2 งวด จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00%) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากได้ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 9. หากลูกค้าขอยกเลิกบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00%) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกบริการ และได้รับการยกเว้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 10. หากขาดฝากเกิน 2 ครั้งขึ้นไป แต่ยังคงฝากจนครบกำหนดระยะเวลาการฝากของบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%) และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 11. เงื่อนไขการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%) ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ