บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากให้เลือกเป็นจำนวนวันได้ตั้งแต่ 7 วัน ถึง 180 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝาก และธนาคารจะออกเป็นใบรับฝากเงินให้ แทนสมุดคู่ฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
3,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 - 455 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 15 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 0.450 % 0.400 % 0.400 % - -
ตั้งแต่ 100,000,000 0.450 % 0.500 % 0.500 % - -
ระหว่าง 16 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.450 % 0.350 % 0.350 % - -
ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.450 % 0.500 % 0.500 % - -
ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.450 % 0.550 % 0.550 % - -
ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % - -
ระหว่าง 121 วัน ถึง 150 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % - -
ระหว่าง 151 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % - -
ระหว่าง 181 วัน ถึง 210 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 211 วัน ถึง 240 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 241 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 301 วัน ถึง 330 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 331 วัน ถึง 364 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 365 วัน ถึง 395 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 1.000 % 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 396 วัน ถึง 425 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
ระหว่าง 426 วัน ถึง 455 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.650 % 0.650 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor ใบรับฝากประจำนี้ ไม่ถือเป็นบัตรเงินฝาก และไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือถอนเงินบางส่วนได้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลที่อยู่อาศัย รวมทั้งกองทุนฯ บริษัทประกันฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 3ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 31-180 วัน และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 7-30 วัน
  2. สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 7-15 วัน , 10 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 16-30 วัน และ 3 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 31-90 วัน
  3. การฝากเงินในครั้งต่อไปของลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลที่อยู่อาศัย รวมทั้งกองทุนฯ บริษัทประกันฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  4. การฝากเงินในครั้งต่อไปของลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ขั้นต่ำ 100 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 7-15 วัน , 10 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 16-30 วัน และ 3 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 31-90 วัน
  5. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. การถอนเงินกรณีระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ปิดบัญชี มีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. การถอนเงินกรณีระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ปิดบัญชีมีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 3 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และหักภาษีดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ