บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือน (ใบรับเงินฝาก) ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือน (ใบรับเงินฝาก) ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.850 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือนแบบใบรับเงินฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แบบขั้นบันได

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือน (ใบรับเงินฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือน (ใบรับเงินฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ทุกจำนวน 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝากเงิน 1.85% ต่อปี

 • เดือนที่ 1 - 3 รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • เดือนที่ 4 - 6 รับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี
 • เดือนที่ 7 - 9 รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
 • เดือนที่ 10 - 12 รับดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
 • เดือนที่ 13 - 15 รับดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 2. ในวันเปิดบัญชี ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
 4. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก 100,000 บาท และจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินครั้งถัดไป 50,000 บาท
 5. วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วันที่ครบกำหนด 15 เดือน นับจากวันที่ฝากเงินในแต่ละครั้ง โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป 
 6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 7. ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากเงิน ลูกค้าจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที่ระบุไว้ในประกาศของธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากเงินจริง
 8. การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 9. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีที่ถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด และระยะเวลาการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน นับากวันที่ฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาที่ฝากเงินจริง ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้แล้ว) ที่ลูกค้าได้รับไปก่อนหน้านั้น โดยลูกค้าสามารถอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยส่วนเกินได้จากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 ก.ย. 61 ถึง 29 มี.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 ธ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ