บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 1.450 %
Product Highlight
 • เงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน ดอกเบี้ยโตเอ๊า โตเอา ฝากยิ่งนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 9 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
9 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • เดือนที่ 1-3 รับดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
 • เดือนที่ 4-6 รับดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
 • เดือนที่ 7-9 รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการ = 1.45% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยประจำทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
 3. ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
 4. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

 1. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
 2. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 7 ก.ค. 60 ถึง 2 พ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 พ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ