บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 1.350 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี*
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 7 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.350 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • เดือนที่ 1-4 รับดอกเบี้ย 0.74% ต่อปี
 • เดือนที่ 5-6 รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
 • เดือนที่ 7 รับดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการ = 1.35% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "เพื่อน" และบัญชี "โดย")
 2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
 3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย และโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น
 4. ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
 5. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

 1. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
 2. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
30 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ