บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Step UP 8 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำ Step UP 8 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 2.100 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ Step UP 8 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Step UP 8 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.100 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้า
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการ 2.10% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เดือนที่ 1-3 รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
  • เดือนที่ 4-6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
  • เดือนที่ 7-8 รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อๆไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท
  2. กรณีการฝากเงินด้วยเช็ค ให้ถือว่าธนาคารได้รับฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยประจำทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงิน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งผู้ฝากแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่ธนาคาร
  4. ธนาคารจะถือว่า "เงินฝากประจำ Step Up 8 เดือน" ของยอดเงินฝากนั้นสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากประจำ Step Up 8 เดือน ต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที่ระบุไว้ในประกาศของธนาคารตามระยะเวลาที่ฝากจริง ทั้งนี้ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 13 พ.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ