บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำ Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำ Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน สำหรับลูกค้านิติบุคคล สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตามใจ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:

1 - 732 วัน

ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 1 วัน ถึง 2 วัน ตั้งแต่ 500,000,000 - 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
ระหว่าง 3 วัน ถึง 7 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.250 % 0.300 % 0.250 % 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.300 % 0.400 % 0.300 % 0.300 %
ระหว่าง 8 วัน ถึง 15 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.250 % 0.450 % 0.250 % 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.250 % 0.550 % 0.250 % 0.250 %
ระหว่าง 16 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.700 % 0.750 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 0.850 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.700 % 0.800 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 91 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.700 % 0.800 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 181 วัน ถึง 366 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.700 % 0.800 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 367 วัน ถึง 732 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 - 0.700 % 0.800 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • เฉพาะลูกค้านิติบุคคล
 • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง
  - ระยะเวลาการฝาก 1 - 2 วัน ไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท
  - ระยะเวลาการฝากอื่น ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
 • การเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทำได้เฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทำการเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

 • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
 • หากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.1% ตามจำนวนวันที่ฝากจริง และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
 • เฉพาะเงินฝากของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีระยะเวลาการฝากขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 6 เดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ