บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ KidZania ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำ KidZania ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.300 %
Product Highlight
เงินฝากประจำ KidZania บัญชีเงินฝากมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ และสามารถเปิดที่สาขาในกรุงเทพ ปทุมธานี และสมุทรปราการ พร้อมเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำ KidZania

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ KidZania
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 500 1.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ
 • สามารถเปิดบัญชีที่สาขาในกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
 • กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องมียอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ และลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรองรับดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับรายการฝากที่มียอดต่ำกว่า 500 บาท
 • กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 • กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 6 เดือน โดยถืออัตราดอเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือน ตามประกาศของธนาคารใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
 • อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์นี้คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือนที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะดเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ