บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Protection Plus ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Protection Plus ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 1.400 - 1.850 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ พร้อมทำประกันชีวิต ให้ทั้งความคุ้มครอง และคุ้มค่าด้วยดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำ KTB Protection Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Protection Plus
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมทำประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12, 24, 36, 48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.400 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.450 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.600 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องทำประกันชีวิตแบบประกันประเภทตลอดชีพ iProtect 5 ของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (KT-AXA) และประสงค์นำเงินฝากที่ครบกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันปีต่ออายุ โดยนำฝากภายใน 20 วันนับจากวันที่ทำประกันชีวิตฯ
 2. การฝากเงินแต่ละระยะเวลาฝากในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 3. ผู้ฝากต้องฝากเงินครบทุกระยะเวลาฝากตามที่ธนาคารกำหนด (4 ระยะเวลาฝาก ประกอบด้วย 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน) โดยนำฝากในคราวเดียวกันทั้ง 4 ระยะเวลาฝาก
 4. ธนาคารจะรับฝากเป็นเงินสด และเงินโอน (Transfer) เท่านั้น
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ โดยบริษัท KT-AXA จะทำการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าวเพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยประกันปีต่ออายุ (ปีที่ 2 - 5)
 7. การอนุมัติกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท KT-AXA ในกรณีที่ใบคำขอประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท KT-AXA หรือผู้ฝากขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลา Free look ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการฝากประจำ KTB Protection Plus โดยธนาคารจะโอนเงินที่ฝากไว้เข้าไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ หากธนาคารมีการจ่ายดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้น สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร ผู้ฝากจะไม่เรียกร้องภาษีดังกล่าวคืนจากธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
 2. เงินที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  - เงินฝากประจำ KTB Protection Plus ระยะเวลาฝาก 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  -  เงินฝากประจำ KTB Protection Plus ระยะเวลาฝาก 24 - 48 เดือน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้น ที่ฝากไว้กับธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ