บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Ibank Big 4 ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากประจำ Ibank Big 4 ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 3.140 - 3.750 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ Ibank Big 4 กับ 4 ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3.75%* ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินฝากประจำ Ibank Big 4

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Ibank Big 4
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4, 7, 12 และ 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ทุกจำนวน 3.140 % 3.140 % 3.140 % - -
7 เดือน ทุกจำนวน 3.350 % 3.350 % 3.350 % - -
12 เดือน ทุกจำนวน 3.600 % 3.600 % 3.600 % - -
24 เดือน ทุกจำนวน 3.750 % 3.750 % 3.750 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาการฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้ฝากเงินเต็มวงเงินที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สัดส่วนของอัตราผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร)
 1. ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สัดส่วนผลตอบแทน 59:41
 2. ระยะเวลาฝาก 7 เดือน สัดส่วนผลตอบแทน 63:37
 3. ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สัดส่วนผลตอบแทน 65:35
 4. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน สัดส่วนผลตอบแทน 67:33
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท/ครั้ง และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อ CIF ต่อบัญชี
 2. ธนาคารจะโอนจ่ายผลตอบแทนตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ทุกประเภท) หรือบัญชีเดินสะพัดของผู้ฝากเท่านั้น
 3. ธนาคารไม่อนุญาตให้โอนจ่ายผลตอบแทนตามประกาศธนาคาร เข้าบัญชีเงินรับฝากประจำ "Ibank Big 4" (แบบทบต้น)
 4. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาท ในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัดของผู้ฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี และธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้วเป็นรายเดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 15 ม.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ