บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน
  2. เปิดบัญชีครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไป ขั้นต่ำ รายการละ 10,000 บาทขึ้นไป
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  5. ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีที่ถอนเงินฝากที่ฝากไว้ระยะไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ถอนเงินฝากที่ฝากไว้ตั้งแต่ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศขณะนั้น พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 ก.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ