บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 8.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำแบบพิเศษที่เปิดคู่กับซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ KK Smart Life 15/7 พร้อมรับดอกเบี้ยสูงมากถึง 8 %

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม มูลนิธิ และวัด)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,000,000 8.000 % - 8.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือนคู่กับประกันชีวิต KK Smart Life 15/7 ในกรณี ดังนี้
 1. กรณีผู้ฝาก/ผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านหลักเกณฑ์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวร์รันส์ จำกัด และ/หรือ
 2. กรณีผู้ฝาก/ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ KK Smart Life 15/7 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทผู้รับประกัน
โดยธนาคารจะโอนเงินฝากนั้นเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคินตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนของการคืนค่าเบี้ยประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวร์รันส์ จำกัด ในการชำระคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ฝาก/ผู้เอาประกัน ตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. กรณีผู้ฝากนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร หมายถึง สมาคม มูลนิธิ และวัด
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ KK Smart Life 15/7 ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวร์รันส์ จำกัดในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินฝากประจำ 8 เดือน (จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเปิดบัญชีในชื่อบัญชี ดังนี้ เปิดบัญชีในชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ เปิดบัญชีในชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ เปิดบัญชีในชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อผู้เอาประกันภัย หรือ เปิดบัญชีในชื่อผู้รับผลประโยชน์
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน คู่ประกันชีวิต KK Smart Life 15/7 ได้ 1 บัญชีต่อการซื้อประกัน 1 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยไม่เกิน 2,000,000 บาท
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผู้ฝากเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้
 6. กรณีเงินฝากครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันครบกำหนดเป็นวันทำการถัดไป
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 1. ระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55 ถึง 24 ธ.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ