บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 7 Plus (7,8,9,10 เดือน) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ 7 Plus (7,8,9,10 เดือน) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 3.150 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 7 Plus เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ โดยลูกค้าต้องฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน และ 10 เดือน

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ 7 Plus (7,8,9,10 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 7 Plus (7,8,9,10 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม มูลนิธิ วัด)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
400,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7,8,9 และ 10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 400,000 ถึง 40,000,000 3.150 % - - - -
8 เดือน ตั้งแต่ 400,000 ถึง 40,000,000 3.150 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 400,000 ถึง 40,000,000 3.150 % - - - -
10 เดือน ตั้งแต่ 400,000 ถึง 40,000,000 3.150 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์, สมาคม, มูลนิธิ, วัด
  2. ลูกค้าต้องฝากเงินในจำนวนที่เท่ากัน ทุกระยะเวลาฝาก ดังนี้ 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน และ 10 เดือน โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท
  3. รายการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป สามารถขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
  4. เมื่อครบระยะเวลาฝาก 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน และ 10 เดือน ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 9 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
  1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  2. สำหรับรายการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป สามารถขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดย

  1. ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 13 ม.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ