บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สปส. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สปส. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับหน่วยงานราชการที่มีข้อตกลงกับธนาคารเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการกับสมาชิกของหน่วยงานราชการเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สปส.

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สปส.
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ทุกจำนวน - - - 1.000 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. หน่วยงานราชการที่จะฝากเงินตามเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นหน่วยงานราชการที่มีข้อตกลงกับธนาคารเกี ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการกับสมาชิกของหน่วยงานราชการนั้น
  2. เงินฝากแต่ละรายการจะครบกำหนดการฝากตามกำหนดระยะเวลาโครงการที่ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนับจากวันที่นำเงินฝากรายการนั้นๆ
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงินกับธนาคารต่อไปเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (ในแต่ละรอบ 6 เดือน)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากจะต้องถอนในวันที่เงินฝากรายการนั้นครบกำหนดระยะเวลาฝากประจำในแต่ละรอบ 6 เดือน และธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วันฝากเงินรายการนั้นๆ ในแต่ละรอบการฝาก 6 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับแต่วันฝากเงินรายการนั้นๆ ในแต่ละรอบการฝาก 6 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ