บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระยะเวลาฝาก 20 เดือน รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
20 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
20 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 20 เดือน
  2. ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
  4. รับดอกเบี้ยรายเดือน
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ