บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 360 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 360 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 3.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 360 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 360 วัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
360 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 3.250 % - 3.250 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาการฝาก 360 วัน
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ รายการละ 10,000 บาท
  2. กรณีใบรับฝากประจำ กำหนดฝากขั้นต่ำรายการละ 100,000 บาทขึ้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
:
  1. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน สำหรับบัญชีแบบสมุดคู่ฝาก
  2. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับบัญชีแบบใบรับเงินฝากประจำ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินก่อนครบกำหนด ห้ามถอนบางส่วนต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝาก เพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เืดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติและหักภาษี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 22 ม.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ