บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.680 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองเทศกาลตรุษจีน
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำทรัพย์เพิ่มพูน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.68%
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • รับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์
  *ยอดเงินฝากครบตามกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
88,888 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 88,888 ถึง 888,888 1.680 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มีนาคม 61 หรือ มียอดเงินฝากรวมครบ 2,000 ล้านบาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ (New CIF) วงเงินตั้งแต่ 88,888 - 888,888 บาท รับดอกเบี้ย 1.68% ต่อปี
 • สำหรับกลุ่มลูกค้ารายปัจจุบัน (Existing CIF) วงเงินตั้งแต่ 88,888 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.68% ต่อปี
  *ลูกค้ารายปัจจุบันต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันหรือกองทุนในสัดส่วน 1:1
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำ 3เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน (ฉลองเทศกาลตรุษจีน) เฉพาะกลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (กลุ่มลูกค้ารายใหม่ / กลุ่มลูกค้ารายปัจจุบัน) 
 2. ธนาคารกำหนดให้ลูกค้า 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 88,888 บาท สูงสุดไม่เกิน 888,888 บาท
 4. กรณีเป็นกลุ่มลูกค้ารายปัจจุบัน จะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์กองทุน ในสัดส่วน 1:1 โดยกำหนดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 88,888 บาท สูงสุดไม่เกินจำนวนยอดเงินที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์กองทุน (ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้ทุกประเภท) โดยลูกค้าจะต้องนำเงินฝากใหม่จากธนาคารอื่นๆ มาเปิดบัญชีเท่านั้น (New Fund) 
 5. สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยมี CIF กับธนาคารแล้ว แต่ได้ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ขอเปิดบัญชี ลูกค้าสามารถมาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูนได้ 
 6. ธนาคารจะกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 3 เดือน 
 7. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 
 8. กรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ทรัพย์เพิ่มพูน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือนปกติ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น 
 9. ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค.2561 หรือมียอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 2,000 บาท 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากมีการปิดบัญชีหรือถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน ธนาคารฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 ถึง 31 มี.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ